Poradní odbor pro otázky životního prostředí

 

 

 

při Synodní radě Českobratrské církve evangelické

pozp.evangnet.cz

 

 

NABÍDKA

ÚVODNÍ STRÁNKA

ODKAZY

 

Dny vděčnosti za stvoření

 

Dokument:    Komise ČCE pro otázky životního prostředí

 

Stav a vývoj životního prostředí je vážným celosvětovým problémem. Jedním z významných alarmujících procesů je klimatická změna, na níž se podílí do značné míry člověk, avšak která má (s velkou pravděpodobností) i své přirozené, mimolidské příčiny. Člověk prostředí nadměrně zatěžuje a projevuje tak svou bezohlednost, sobectví, necitlivost vůči stvoření. Lidský hřích však se projevuje i v souvislosti s druhou skupinou příčin. Pán Ježíš ve svém často s rozpaky přijímaném podobenství o "vykutáleném" správci vyzývá k tomu nezůstávat v nepříjemné situaci pasivními. Skutečnost je však taková, že spotřeba energie roste, vzácná půda se mění v rychlostní silnice, dálnice a parkoviště s hypermarkety atd. Jako křesťané bychom v této souvislosti měli slyšet Ježíšovo "nehřeš více" a usilovat o způsob života, který by minimalizoval porušení vnášené do stvoření a v souladu s aktivní rolí člověka ve stvoření reagoval na daný stav. Písmo nás vyzývá k lásce k Bohu celými svými bytostmi, tedy i přemýšlením o Jeho stvořitelském díle a usilováním o dobré jednání vůči němu, a k lásce k druhému člověku – k bližnímu jako k sobě samému, tedy k plnému sdílení. Ekologická angažovanost tak rozhodně patří k životu Kristova učedníka, i když stojí na jiném základě a má často jiné priority než v případě sekulárního ekologického aktivisty. K jejímu formování má sloužit i nově založená Komise pro otázky životního prostředí. Chce přispívat k prohlubování sounáležitosti s celým stvořením a k vytváření tomu odpovídajícího životního stylu. Vstupuje do své existence s přáním přispět k plnosti křesťanského života.

 

Praha 23.11.2006

 

                         Jiří Nečas                                           Mahulena Čejková

                    předseda komise                                       synodní kurátorka

 

Synodní rada ČCE

 

Evangnet

 

Milé sestry, milí bratři

Celocírkevní odbor mládeže

 

Světlo, tma, vánoce i svítání

ETF UK Praha

 

Český bratr

 

Žijeme v éře nových energií (výzva ECEN)

Kalich

 

Ekologická sekce České křesťanské akademie

Modrá, nikoli zelená planeta           

Jiří Nečas

 

ZELENÉ OKÉNKO Českého bratra

Středisko ekologické výchovy Chaloupky

Učila nás normálně žít

(Za Květou Burešovou)

Geotermální elektrárma Litoměřice

 

Internetový portál pro trvale udržitelný život

 

DO KOSTELA NA KOLE

 

 

STUŽ

 

SBÍRKA EKOLOGIC-

KÝCH KÁZÁNÍ

Do kostela na kole

 

Fotografie Jana Moravce

 

 

Jan Amos Komenský

 

 

Josef Vavroušek

 

 

Svatojánská kolej

 

O poradním odboru

Předpověď počasí

 

Kontakt

Jízdní řády vlaků a autobusů

 

Copyright © 2007-2010 Poradní odbor pro otázky životního prostředí při SR ČCE